Danh Sách Đề Thi

Tuần 10 - Đề thi lớp 12

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Sinh Học Lớp 12

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Gen – Mã di truyền – nhân đôi ADN

Nộp Bài

Tuần 10 - Đề thi lớp 11

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Sinh Học Lớp 11

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Nộp Bài

Tuần 10 - Đề thi lớp 10

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Sinh Học Lớp 10

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Các cấp tổ chức của thế giới sống

Nộp Bài

Tuần 10 - Đề thi lớp 9

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Sinh Học Lớp 9

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Menden và di truyền học

Nộp Bài

Tuần 10 - Đề thi lớp 8

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Sinh Học Lớp 8

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Cấu tạo cơ thể người

Nộp Bài

Tuần 10 - Đề thi lớp 7

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Sinh Học Lớp 7

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Thế giới động vật đa dạng, phong phú

Nộp Bài

Tuần 10 - Đề thi lớp 6

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học Tự nhiên

Nộp Bài

Tuần 10 - Đề thi lớp 5

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Khoa Học Lớp 5

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Nam hay nữ

Nộp Bài

Tuần 10 - Đề thi lớp 4

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Khoa Học Lớp 4

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Con người cần gì để sống?

Nộp Bài

Tuần 10 - Đề thi lớp 3

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Tự Nhiên và Xã Hội Lớp 3

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

Nộp Bài

Tuần 10 - Đề thi lớp 2

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Tự Nhiên và Xã Hội Lớp 2

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Các thế hệ trong gia đình

Nộp Bài

Tuần 10 - Đề thi lớp 1

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Tự Nhiên và Xã Hội Lớp 1

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Gia đình của em

Nộp Bài

Thế Giới Giải Thưởng